شرایط و ضوابط و روند کلی صدور آنلاین بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف1-اعلام حق بیمه به صورت آنلاین بوده و مبتنی بر ورود اطلاعات صحیح از طرف بیمه گذار می باشد که پس از محاسبات صورت گرفته درهمان لحظه به بیمه گذار نمایش داده خواهد شد

2-بیمه گذار قادر به صدور آنلاین بیمه نامه از طریق صفحه اصلی و یا در پنل کاربری خود می باشد

3-مشخصات مورد نیاز بیمه نامه جهت محاسبات حق بیمه و صدور ، از طریق کنترل های تعبیه شده تکمیل خواهد گردید

4-حق بیمه مربوطه با توجه به اطلاعات وارد شده بیمه نامه به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و به بیمه گذار اعلام خواهد شد

5-پس از انتخاب روش پرداخت از طرف بیمه گذار امکان پرداخت آنلاین از طریق درگاه الکترونیکی وجود دارد

6-در روند صدور آنلاین بیمه نامه ، نام کاربری و کلمه عبور به بیمه گذار داده خواهد شد تا در مراجعات بعدی امکان ورود به سیستم را داشته باشد

7-پس از پرداخت حق بیمه ، بیمه گذار توانایی چاپ بیمه نامه را به همراه امضای دیجیتال خواهد داشت

8-اطلاعات وارده پس از تایید و ثبت نهایی بیمه گذار قابل تغییر نخواهد بود لذا در پر کردن کامل و دقیق تمامی موارد نهایت دقت مبذول گردد

9-به دلیل اینکه صدور بیمه نامه و محاسبات حق بیمه بر مبنای اطلاعات ورودی بیمه گذار می باشد لذا بیمه گذار متعهد به رعایت اصل حسن نیت و صداقت در تکمیل اطلاعات درخواستی می باشند.بنابراین عواقب ناشی از اطلاعات نادرست بر عهده شرکت بیمه البرز نخواهد بود

10-صدور بیمه نامه بدون بازدید اولیه جهت موارد بیمه مستقر در پاساژها و مجتمع های تجاری که از امکانات نگهبانی و حراست استفاده می نمایند و همچنین فروشگاه ها و واحدهای صنفی مستقر در خیابان های اصلی پر رفت و آمد ، مشروط به عدم درخواست خطر سرقت ، بدون نیاز به انجام بازدید کارشناس شرکت بیمه بلامانع است . بدیهی است ارائه خطر سرقت متعاقب انجام بازدید و با رعایت دستورالعمل صورت می پذیرد.

11-در صورت تشخیص سیستم به انجام بازدید از محل مورد بیمه ، لطفاً 72 ساعت پس از انجام بازدید از طریق نام کاربری و کلمه عبور صادره در گام نهایی وارد پنل کاربری خود شده تا نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه و چاپ بیمه نامه اقدامات نمایید.

12-کلیه اجناس و دستگاه هایی که تحت پوشش سرقت قرار خواهند گرفت باید به رویت کارشناس برسد و در صورت لزوم از وسائل مذکور عکس و فیلم تهیه گردد.

13-مشخصات دقیق محتویات و دستگاه ها از نظر شماره سریال و یا هرگونه مشخصه خاص دقیقاً در زمان تکمیل فرم آنلاین پیشنهاد درج گردد.

14-پرداخت خسارت احتمالی مربوط به پوشش خطر سرقت با شکست حرز موجودی ها ، منوط به اثبات میزان آن از سوی بیمه گذار و ارائه اسناد و مدارک مثبته و معتبر مالی می باشد.

15-در زمان چاپ بیمه نامه لطفاً شرایط عمومی و تکمیلی چاپ شده در پیوست بیمه نامه و شرایط خصوصی عدم النفع ، کلوز سرقت ، شرایط عمومی بیمه های مسئولیت و حوادث مطالعه و از آنها آگاهی کسب نمایید.

16-همانند سایر بیمه نامه های آتش سوزی ، بیمه نامه طرح جامع اصناف را نیز می توان به نفع بانک و یا دیگران صادر نمود.

17-برای هر واحد صنفی فقط یک بیمه نامه می توان تا حداکثر سرمایه بیمه نامه صادر نمود.

18-به استثنای خطر زلزله ، سرقت ، فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی که اختیاری است سایر پوشش ها اجباری می باشد.

19-جهت پوشش خطر زلزله ، سرمایه ساختمان ، موجودی ثابت و غیر ثابت زلزله از سرمایه خطرات آصا (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار) و سیل این بند از موضوع بیمه نباید بیشتر انتخاب شود

20-سرمایه خطر سرقت ، از سرمایه موجودی ثابت و غیر ثابت در خطرات آصا (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار) و سیل نباید بیشتر انتخاب گردد.

21-از ارائه پوشش بیمه ای جهت اشیاء قیمتی طبق ماده 30 شرایط عمومی بیمه نامه خودداری می گردد.

22-زیان مالی ناشی از وقفه در فعالیت در مقابل خطرات آتش سوزی و انفجار حداکثر معادل سرمایه خریداری شده و برای مدت 30 روز می باشد.

23-حداکثر تعهد بیمه گر در پوشش مسئولیت مالی در قبال اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی و انفجار ، معادل سرمایه خریداری شده این بند بیمه نامه تعیین می گردد.

24-حداکثر تعهدات فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سیل و سرقت در محل مورد بیمه طبق جدول انتخابی برای یک نفر (فقط بیمه گذار) می باشد.

25-حداقل سهم بیمه گذار از جبران خسارت (فرانشیز) در خطر زلزله ، سرقت و توقف در فعالیت به شرح ذیل می باشد:
- حداقل فرانشیز خطر زلزله معادل یک درصد مبلغ بیمه شده تعیین که از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد.
- فرانشیز خطر سرقت معادل 20% هر خسارت قابل پرداخت
- فرانشیز پوشش توقف در فعالیت (عدم النفع) 25% هر خسارت قابل پرداخت

26-از اعمال ماده ده قانون بیمه (قاعده نسبی سرمایه) در پوشش مسئولیت مالی همسایگان و هزینه پاکسازی بیمه نامه خودداری می گردد مگر آنکه بیمه نامه تا حداکثر سقف تعهد قابل ارائه صادر شده باشد.

27-مدت زمان پوشش بیمه نامه پس از پرداخت مبلغ حق بیمه ، از ساعت 24 روز کاری پس از آن ، به مدت 1 سال شمسی می باشد

28-خسارت وارده به برنامه های نرم افزاری و زیان و خسارت ناشی از آن از شمول تعهدات این بیمه نامه خارج است

29-شرایط مندرج در بیمه نامه حاکم بر شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه و همچنین شرایط خصوصی حاکم بر شرایط عمومی بیمه نامه می باشد . شرایط عمومی منحصراً در موارد پیش بینی نشده در متن بیمه نامه و شرایط خصوصی ، نافذ خواهد بود

30-موارد مسکوت و پیش بینی نشده در بیمه نامه و شرایط خصوصی آن تابع شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی ، قانون ، مقررات و عرف بیمه در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود

31-کلیه خطرات اضافی ارائه شده در بیمه نامه تابع شرایط پیوست آن که جزء لاینفک بیمه نامه است ، می باشد

32-اثبات میزان موجودی بیمه شده اعم از نوع ، مقدار و ارزش آن در زمان وقوع خطرات تحت پوشش ، به عهده بیمه گذار می باشد در غیر اینصورت و مشروط به موافقت بیمه گر ، صرفاً نظر کارشناس شرکت بیمه ملاک عمل خواهد بود و بیمه گذار حق اعتراض به نظر کارشناسی را نخواهد داشت


چاپ شرایط و ضوابط فوق