درباره شرکت خدمات بیمه ای نیک اندیشان پارس

شركت خدمـات بیمه ای نیـك اندیشـان پـارس با پشتوانه تجربه مدیران خود، در ادامه فعالیت نمایندگی كد3132 با تجربه ده ساله نمایندگی حقیقی شركت بیمه البرز در تـاریخ سوم مهر ماه یكهـزار و سیصد و هشتاد خورشیـدی تحـت شماره 192635 ثبت و بعنوان نماینده حقوقی (شرکت خدمات بیمه ای) فعالیت خـود را رسما آغاز نمود و توانست در همان سال نخست، در ردیف شركتهای نمایندگی درجه یك بیمه البــرز قرار گیرد.

از ویژگیهای شركت نیك اندیشـان پارس وجـود كادر فنی با تجربه در سطـح هیئت مدیره و دارا بـودن پرسنـل فعال و كوشـا میباشد. هدف اصلی شركت در وهله اول رضایتمندی بیمه گذاران بوده ولذا كلیه سیاستهای خود را در همین راستا بنا نهاده است.

شركت خدمات بیمه ای نیك اندیشـان پـارس از سال 1382 تاکنون در ردیف 10 شـركت نــمایندگی برتر شركت بیمه الـبرز انتخـاب و مفتخر بـه دریافـت لوح نشان نمایندگی بـرتر گردیده است.

این شـركت با دارا بـودن واحـد پرداخـت خسـارات درمان و با بـهره گیری از كـادر مجرب شـامل كارشناسان و پـزشـكان عـمومی و متخـصص، پـرداخـت هـزینه هـای درمان تكمیلی گروهی شركتهای تحت پوشش را در حداقل زمان ممكن به انجام رسانده و در حال حاضر بیش از ده هزار نفر در سطح كشور از خدمات این واحد بهره مند میباشند.

شرکت خدمات بیمه ای نیک اندیشان پارس صاحب امتیاز وب سایت و دامنه bimeh24.net بوده و مدیریت عامل شرکت آقای بهزاد برومند میباشد.